Category Archives: Program

Zajištění plynulosti provozu v době dopravních špiček

Narůstající intenzita dopravy vede v posledních letech k častým zácpám v době dopravních špiček. Chceme vytipovat nejkritičtější místa a navrhnout řešení situace nebo dotáhnout plánovaná řešení do konce.

Zřízení poradenského centra a denního stacionáře pro seniory

Péče o seniory

V naší společnosti narůstá podílu seniorů, kteří potřebují péči, ale kapacita zařízení, která by o seniory pečovala, nenarůstá odpovídajícím tempem.

Z toho důvodu podpoříme vznik poradenského centra a denního stacionáře pro seniory.

Zdravotnictví

Modernizace nemocnice

Jsme toho názoru, že město by občanům mělo poskytovat především nezbytné služby – zajistit čisté a bezpečné ulice, opravené silnice a podpořit služby, které jsou nutné pro kvalitu života. Jednou z takových služeb je nemocniční péče.

Rozvoj místních částí

Drahotuše

Kromě Hranic jako takových myslíme v našem programu také na místní části. Proto chceme nabídnout členům osadních výborů pravidelné porady a konzultace s představiteli města tak, abychom mohli co nejrychleji řešit nedostatky v jednotlivých místních částech.

Navýšení počtu parkovacích míst pro pacienty

Nemocnice Hranice

Kapacita parkoviště pro pacienty a zaměstnance je momentálně nedostatečná. 

Ve spolupráci s nemocnicí navýšíme počet parkovacích míst v areálu nemocnice a také v ulici Zborovská – v rámci opravy silnice v této ulice.

Rozšíření parkovacích míst na sídlištích

Parkování

Mnoho obyvatel Hranic vnímá nedostatek parkovacích míst jako jeden z nejpalčivějších problémů.

Jednotný informační a rezervační systém kulturních a sportovních akcí

Hřiště

Tento bod programu sice nepatří mezi zásadní změny, ale jde o záležitost, kterou ocení zejména hraničtí sportovci a účastníci kulturních akcí. Momentálně chybí jednotný systém, který by na jednom místě nabízel přehled sportovního a kulturního dění v Hranicích a současně umožnil rezervaci vstupenek (tam, kde bude pořadatelem město nebo to umožní pořadatel).

Smysluplné úpravy průjezdné rychlosti páteřních komunikací městem

Průtah na I/47 v Hranicích

Uvědomujeme si, že průtah Hranicemi (silnice I/47) po snížení maximální rychlosti na 50 km/h částečně přestal plnit svou funkci. Tím, že se následně část vozidel přesunula z průtahu do jiných částí města, se také zvýšilo riziko pro chodce v centru.

Rozhodování o části investic města s přímou účastí občanů

Participativní rozpočet

Rádi bychom do rozhodování o investicích zapojili občany. Proto prosadíme přímou účast občanů při rozhodování o části investičního rozpočtu.

Cyklotrasa pro bezpečný průjezd městem

Svítání v Hranicích

Zrevidujeme trasy stávajících cyklotras napříč městem, jejich stav a bezpečnost. Ve spolupráci s občany upravíme a doplníme cyklotrasy tak, aby nevznikaly nebezpečné situace a aby doprava cyklistů městem byla plynulá a pohodlná.